graphic Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna  


Przykładowe pytania - ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
 Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna -> EGZAMINY I ZALICZENIA Idź do strony 1, 2, 3  Następny 
Autor Wiadomość
 PostWysłany: Śro 19:55, 04 Lip 2007 

Marcin B
Gość


 
 
 

Przykładowe pytania - ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM

1. W przypadku słabej efektywności rynku:
a) informacje o cenach akcji w przeszłości są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej cenie akcji
b) stosowanie analizy technicznej powinno przynieść ponadprzeciętne dochody
c) stosowanie analizy technicznej nie powinno przynieść ponadprzeciętnych dochodów
d) informacje o cenach akcji w przeszłości nie znajdują odzwierciedlenia w bieżącej cenie akcji

2. W teorii arbitrażu cenowego APT:
a) wymienione zależności w ogóle nie dotyczą modelu APT
b) stopy zwrotu z papierów wartościowych generowane są przez mechanizm podobny do modelu jedno lub wielowskaźnikowego
c) zależność między oczekiwanymi stopami zwrotu i współczynnikiem beta może, ale nie musi mieć charakteru liniowego
d) zależność między oczekiwanymi stopami zwrotu i współczynnikiem beta musi być zależnością w przybliżeniu liniową

3. W teorii portfela, dokonując wyboru portfela optymalnego uwzględnia się:
a) stosunek inwestorów do dochodu przynoszonego przez ten portfel
b) stos inwestorów do ryzyka
c) wzajemne położenie linii kombinacji i granicy efektywnej
d) krzywe obojętności charakterystyczne dla różnych inwestorów

4. Linie kombinacji:
a) pokazują jak zmieniają się oczekiwane stopy zwrotu i ryzyko portfela dwuskładnikowego pod wpływem zmian udziałów poszczególnych walorów w portfelu
b) przedstawiają związek między stopą zwrotu z akcji danej firmy i stopą zwrotu z portfela rynkowego
c) nie dotyczą portfela dwuskładnikowego
d) łączą akcje o różnym poziomie ryzyka

5. W modelu CAPM portfele niedowartościowane:
a) leżą poniżej linii SML
b) leżą na linii SML, poniżej portfela rynkowego
c) leżą powyżej linii SML
d) leżą na linii SML, powyżej portfela rynkowego

6. Analiza techniczna opiera się na następujących podstawowych przesłankach:
a) rynek dyskontuje wszystko
b) kursy akcji podlegają trendom
c) historia się nie powtarza
d) żadna z wymienionych przesłanek nie jest prawdziwa

7. Podejmując decyzję inwestycyjną w oparciu o wskaźnik C/Z inwestujesz w akcje charakteryzujące się wartością wskaźnika:
a) najniższą, ale dodatnią
b) ujemną
c) najwyższą
d) powyżej 10
e) wskaźnik nie jest przydatny w decyzjach inwestycyjnych

8. W modelach wielowskaźnikowych:
a) żadna odpowiedź nie jest poprawna
b) korelacje stóp zwrotu z poszczególnych akcji uzależnione są od jednoczesnego działania dwóch lub większej ilości czynników
c) czynniki w nich występujące są jednoznacznie określone
d) jednym z uwzględnionych czynników jest rynek

9. Wskaźnik zmian ROC:
a) żadna odpowiedź nie jest poprawna
b) informuje o ile procent aktualna cena jest wyższa lub niższa od ceny sprzed określonej liczby sesji
c) informuje o ile aktualna cena różni się od ceny sprzed określonej sesji
d) może informować o st (stopie, stopniu?) wykupienia lub wyprzedania rynku

10. Do obliczania ryzyka portfela w modelu Markowica wykorzystuje się:
a) żadna odpowiedź nie jest poprawna
b) odchylenie standardowe indeksu charakteryzującego rynek akcji
c) udziały poszczególnych akcji w portfelu
d) oczekiwaną stopę zwrotu akcji wchodzących w skład portfela
e) iloczyny kwadratów udziałów poszczególnych akcji w portfelu i ich wariancji

11. Występujący w modelu CAPM współczynnik beta określa:
a) czułość zmian ceny akcji na zmiany stopy procentowej
b) czułość zmian ceny akcji na zmiany inflacji
c) czułość zmian ceny akcji na zmiany zysku netto firmy
d) czułość zmian ceny akcji na zmiany stopy wolnej od ryzyka
e) żadna poprawna

12. Zobowiązanie 2175800 płatne za 6 lat. Dostępna obligacja 10-letnia o odsetkach wypłacanych co pół roku, cenie 1211,56, rocznym czasie trwania MacCaulaya równym 6. Aktualna stopa procentowa wynosi 10% rocznie. Aby zimmunizować to zobowiązanie należy:
a) wybrać inną, ponieważ ta jest zerokuponowa
b) zakupić 1013 lub 1014 sztuk obligacji
c) zakupić 1000 lub 1001 sztuk obligacji
d) wybrać inną obligację, która ma zmodyfikowany czas trwania równy 6

13. Teoria Markowica:
a) jest sposobem analizy stóp zwrotu i ryzyka pojedynczych akcji
b) jest sposobem ilościowej analizy zależności między stopą zwrotu i ryzykiem portfela
c) wykorzystuje współczynnik beta
d) uwzględnia walory ryzykowne i pozbawione ryzyka

14. W przypadku modelu CAPM prawdziwe są założenia:
a) informacja jest darmowa i natychmiast dostępna dla wszystkich uczestników
b) poszczególne aktywa są niepodzielne
c) horyzont inwestycyjny poszczególnych inwestorów jest zróżnicowany
d) inwestorzy charakteryzują się preferencją ryzyka

15. Współczynnik beta (z modelu CAPM) akcji A jest równy 1, zaś akcji B jest równy 2. Oznacza to, że jeżeli stopa zwrotu z portfela rynkowego będzie wyższa o 10% niż stopa zwrotu wolna od ryzyka, to na podstawie modelu CAPM można stwierdzić, że:
a) stopa zwrotu z akcji A będzie równa 10%, a z akcji B – 20%
b) nadwyżka stopy zwrotu z akcji A ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka będzie 2 razy większa niż nadwyżka stopy zwrotu z akcji B ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka
c) stopa zwrotu z akcji A będzie równa 20%, a z akcji B – 10%
d) nadwyżka stopy zwrotu z akcji A ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka będzie 2 razy mniejsza niż nadwyżka stopy zwrotu z akcji B ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka

16. W modelu CAPM:
a) portfele efektywne leżą na linii rynku kapitałowego (CML)
b) portfele efektywne składają się z papieru wartościowego pozbawionego ryzyka oraz portfela rynkowego
c) portfele efektywne tworzą linię rynku papierów wartościowych (SML)
d) portfelem efektywnym jest tylko portfel rynkowy

17. W przypadku portfela składającego się z akcji dwóch spółek:
a) oczekiwana stopa zwrotu nie zależy od wielkości współczynnika korelacji między akcjami
b) jest możliwość zredukowania ryzyka portfela do zera jeżeli brak jest korelacji między akcjami
c) nie jest możliwe zredukowanie ryzyka portfela do zera
d) możliwe jest zredukowanie ryzyka portfela do zera jeżeli korelacja między akcjami jest doskonale ujemna

18. Model wskaźnikowy Sharpe’a:
a) upraszcza teorię portfelową Markowica
b) pozwala oszacować ryzyko niesystematyczne portfela papierów wartościowych
c) jest metodą wyceny portfela papierów wartościowych
d) przedstawia zależność stopy zwrotu akcji od stopy zwrotu indeksu rynku

19. Współczynnik beta analizowanej akcji:
a) stanowi różnicę między stopą zwrotu wolną od ryzyka i stopą zwrotu analizowanej akcji
b) najczęściej liczony jest na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa stóp zwrotu
c) jest stosunkiem kowariancji akcji z portfelem rynkowym i wariancji portfela rynkowego
d) najczęściej liczony jest na podstawie historycznych stóp zwrotu
e) jest iloczynem kowariancji akcji z portfelem rynkowym i wariancji portfela rynkowego

20. W przypadku oscylatorów:
a) obszar wyprzedania znajduje się powyżej górnego zakresu wahań oscylatora
b) występują tylko obszary wykupienia i wyprzedania
c) obszar wykupienia znajduje się powyżej górnego zakresu wahań oscylatora
d) sygnałem sprzedaży jest przebicie od dołu poziomu wykupienia

21. Analiza techniczna umożliwia:
a) określenie momentów kupna lub sprzedaży akcji
b) wyszukanie akcji przewartościowanych
c) porównanie wyników finansowych spółek
d) określenie trendu rynku pozwalającego przewidzieć przyszłe zmiany kursów

22. W przypadku portfela składającego się z akcji wielu spółek:
a) portfeli efektywnych jest wiele
b) istnieje możliwość wyeliminowania ryzyka całkowitego
c) ryzyko portfela można zredukować poprzez właściwą dywersyfikację
d) istnieje tylko jeden portfel efektywny

23. Zgodnie z podstawowymi założeniami analizy fundamentalnej inwestorzy powinni:
a) kupować akcje niedowartościowane
b) sprzedawać akcje przewartościowane
c) kupować akcje przewartościowane
d) sprzedawać akcje niedowartościowane

24. Z podejściem mikroekonomicznym do zarządzania portfelem związane jest stosowanie
a) selektywności
b) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
c) wyczucia rynku i selektywności
d) wyczucia rynku

25. Wśród typowych miar efektywności portfela inwestycyjnego ryzyko całkowite uwzględniają:
a) wskaźnik Sharpe’a oraz alfa Sharpe’a
b) wskaźnik Sharpe’a oraz alfa Jensena
c) wskaźnik Treynor’a oraz alfa Sharpe’a
d) tylko miary wskaźnikowe
e) tylko miary rezydualne

26. W modelach jednowskaźnikowych zmienność stóp zwrotu z poszczególnych akcji zależy od:
a) kształtowania się kursu walutowego
b) czynników mikroekonomicznych
c) przewidywanej stopy inflacji
d) czynników makroekonomicznych
e) przynależności do danej branży

27. Na podstawie analizy średniej kroczącej oraz kursu akcji otrzymuje się sygnały kupna lub sprzedaży. Sygnał kupna występuje gdy:
a) kurs akcji przebija w górę średnią opadającą
b) kurs akcji przebija w górę średnią horyzontalną
c) kurs akcji przebija w dół średnią opadającą
d) kurs akcji przebija w górę średnią rosnącą

28. Modelami równowagi rynku kapitałowego są:
a) model APT
b) model Gordona
c) wszystkie wymienione modele
d) model CAPM
e) model stałej wartości dywidendy

29. Akcja A – oczekiwana stopa zwrotu 10%, wariancja stopy zwrotu 0,3. Akcja B – oczekiwana stopa zwrotu 5%, wariancja 0,2. Kowariancja stóp zwrotu z akcji A i B wynosi 0,5. Ich ceny są równe. Portfel składa się z 1 akcji A i 1 akcji B ma:
a) oczekiwaną stopę zwrotu równą 7,5% i wariancję równą 0,2825
b) oczekiwaną stopę zwrotu równą 15% i wariancję równą 1,5
c) oczekiwaną stopę zwrotu równą 7,5% i wariancję równą 0,375
d) oczekiwaną stopę zwrotu równą 15% i wariancję równą 0,375

30. Obligacja ma odsetki płatne co rok, roczny czas trwania MacCaulaya równy 5, wypukłość roczną równą 20. Bieżąca stopa procentowa wynosi 10% rocznie. Jeżeli stopa ta wzrośnie o 1% to:
a) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
b) cena obligacji spadnie o około 4,9%
c) cena obligacji spadnie dokładnie o 4,4454%
d) cena obligacji wzrośnie dokładnie o 4,4454%
e) cena obligacji wzrośnie o około 4,4454%
f) cena obligacji spadnie o ok. 4.4454%

 
 PostWysłany: Śro 19:57, 04 Lip 2007 

Marcin B
Gość


 
 
 

1. Obligacja ma odsetki płatne co rok, roczny czas trwania McC rowny 5, wypukłośc roczna 20. Bieżąca stopa procentowa wynosi 10%. Jeśli ST.proc. spadnie o 1% to:
a)cena obligacji wzrośnie o 5,1%
b)cena obligacji wzrośnie o ok. 4,6454%
c) cena obligacji wzrośnie o dokładnie 4,6454%
d)żadna z odpowiedzi
e)cena spadnie o dokładnie 4,6454%
f) cena spadnie o ok. 4,6454%

2. Na podstawie analizy średniej kroczącej oraz kursu akcji otrzymuje się sygnał kupna/sprzedazy. Sygnał sprzedazy gdy:
a)kurs akcji przebija w dół śr. Horyzontalna
b) kurs akcji przebija w górę śr. Opadająca
c) kurs akcji przebija w dół śr. Opadajaca
d) kurs akcji przebija w dół śr. Rosnąca

3. W CAPM portfele przewartościowane
a)leżą na linii SML poniżej portfela rynkowego
b)leżą poniżej linii SML
c) leżą na linii SML powyżej portfela rynkowego
d) leżą powyżej linii SML

4. W CAPM
a)oczekiwana stopa zwrotu portfela jest sumą st. zwrotu wolnej od ryzyka i współczynnika beta
b)cena rynkowa jest iloczynem współczynnika beta oraz premii za ryzyko
c)nie występują ST. Zwrotu wolne od ryzyka
d) oczekiwana stopa zwrotu portfela jest sumą st. zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka i ceny ryzyka

5.Analizując portfel składający się z akcji 2 spółek (pomija się krótka sprzedaż) należy stwierdzić, że:
a)istnije możliwość zredukowania ryzyka portfela do 0
b)ograniczenie ryzyka portfela nie jest możliwe tylko w przypadku istnienia między akcjami doskonale ujemnej korelacji
c)można skonstruować portfel, którego ryzyko jest mniejsze od ryzyka wchodzącego w jego sklad akcji
d)w przypadku każdej kombinacji udziałów akcji w portfelu następuje ograniczenie poziomu ryzyka portfela

6.CAPM opiera się na założeniu:
a)st. Procent. Pozbawiona ryzyka jest różna u poszczególnych akcji.
b)horyzont inwestyc. Każdego inwestora może być inny
c)oczekiwania inwestorów są homogeniczne
d)inwestorzy charakteryzuje nienasyconość i preferencja ryzyka
e)żadna z powyższych7.Współczynnik beta z CAPM akcji A wynosi 1, a akcji B 0,5. Oznacza to, że jeśli st. zwrotu z portfela rynkowego będzie wyższa o 10% niż st. wolna od ryzyka to na podstawie modelu CAPM można stwierdzić:
a)st zwrotu A=5%, B=10%
b) st zwrotu A=10%, B=5%
c)nadwyżka st zwrotu A ponad stopę wolną od ryzyka będzie 2 razy mniejsza niż nadwyżka st zwrotu z akcji B ponad st wolną od ryzyka
d) nadwyżka st zwrotu A ponad stopę wolną od ryzyka będzie 2 razy wieksza niż nadwyżka st zwrotu z akcji B ponad st wolną od ryzyka

8.W ramach podstawowej wersji modelu CAPM linie charakterystyczne akcji
a)przecinają się w jednym punkcie (rF, rF)
b)przecinają się w wielu punktach
c)sA równoległe
d)przecinają się w dwóch punktach.

9.Podstawowymi narzędziami nowoczesnej analizy technicznej są:
a)średnie ruchome
b)formacje
c)wszystkie wymienione
d)oscylatory
e)wskaźniki finansowe

10.Zgodnie z hipotezą efektywności półsilnej, rynek jest efektywny gdy:
a)ceny aktywów uwzględniają tylko bieżące informacje publicznie dostępne
b)ceny aktywów finansowych odzwierciedlają wszelką informację dostępną uczestnikom rynku
c)ceny aktywów notowanych na rynku odzwierciedlają najważniejsze informacje dotyczące cen tych aktywów w przeszłości
d)ceny akcji uwzględniają informacje dotyczące cen z przeszłości i wszelkie informacje dostępne publicznie.

11. Krótka sprzedaż:
a)ozn krótkoterminową sprzedaż posiadanych przez inwestora papierów wartościowych
b) polega na nabywaniu pap wart i trzymaniu ich
c)dokonywana jest w oczekiwaniu na wzrost ceny waloru
d)dokonywana jest w oczekiwaniu na spadek ceny waloru
e)gdy inwestor sprzedaje walory, których nie posiada i które pożycza od osoby trzeciej.

12.Stopa wolna od ryzyka w CAPM
a)stopa ogłaszana przez BC
b)żadna z powyższych
c) st infalacji za ostatni rok powiększona o 5% premii
d)st zwrotu z papierów skarbu państwa
e)st inflacji za ostatni rok
f) st zwrotu z obligacji przedsiębiorstw


13.W modelach wielowskażnikowych
a)żadna
b)czynniki w nich występujące są jednoznacznie określone
c)jednym z wzgl. Czynników jest rynek
d)korelacja st zwrotu akcji uzależnione są od jednoczesnego działania 2 lub więcej czynników

14. Portfele efektywne
a)wszystkie należące do zbioru minimalnego ryzyka
b)dla danego poziomu ryzyka posiadają najwyższą możliwą do osiągnięcia oczekiwaną st zwrotu
c)są to portfele w górnej części krzywej obojętności inwet.
d)stanowią zbiór wszystkich możliwych inwestycji
e) są to portfele leżące w górnej połowie pocisku Markow.

15. Zobowiązanie wynosi 357000 na 5 lat. Obligacja 6 lat, odsetki płatne co rok, cena=443,38, roczny czas trwania Mcc. wynosi 5. Aktualna stopa 5%. Aby immunizować
a)kupić 494 lub 495
b)kupić 499 lub 500
c)wybrać obligację, bo ta nie jest zerokuponowa
d)wybrać obligację która ma zmodyfikowany czas trwania 5.


16. Do podstawowych miar efektywności portfela inwestycyjnego zaliczamy:
a) wskaźnik Markowitza
b) B Szarpa
c) Alfa Jensena
d) Wskaźnik Trejnora

17. Wskaźnik C /Z
a) łączy w sobie elementy analizy technicznej
b) daje przybliżoną ocenę atrakcyjności inwestowania w akcje danej spółki
c) jego interpretacja jest jednoznaczna
d) pozwala określić wartość majątku spółki przypadającą na jedną akcję

18. w analizie fundamentalnej
a) znaczenie mają przewidywanie przyszłych zysków
b) wykorzystywane są linie wsparcia i oporu
c) poszukuje się takich akcji których kursy odbiegają od rzeczywistych wartości
d) podejmuje się decyzje na podstawie wykresów kursów akcji

19. zgodnie z teorią Dowa
a) indeksy giełdowe nie muszą się nawzajem potwierdzać
b) indeksy giełdowe dyskontują wszystko
c) wolumenu nie uwzględnia się w analizie
d) trend główny przybiega zwykle w 3 fazach


20. Wyczucie rynku to:
a) nie stosowane w zarządzaniu portfelem
b) to zdolność zarządzającego portfelem do formułowania prognoz makro
c) zdolność zarządzającego portfelem do formułowania prognoz mikro
d) jest jednym ze sposobów oceny wyników portfela

21. W podstawowym równaniu jednostkowym nie występuje:
a) st zwrotu z portfela rynkowego
b) kowariancji między stopami zwrotu z akcji
c) wariancja składnika resztowego
d) współczynnika BETA akcji lub portfela

22. W APT:
a) składniki resztowe poszczególnych akcji nie są ze sobą skorelowane
b) nie ma żadnych wskazówek co do czynników, które muszą być uwzględniane w modelu
c) nie występuje wyrazu wolnego równania regresji
d) wszystkie podane odpowiedzi są prawidłowe
e) ceny pap.wart. generowane SA przez mechanizm podobny do mech. Modelu 1 lub wielo wskaznikowego

23. RSI:
a) przyjmuje wartość od 0 do 100
b) żadna nie jest poprawna
c) oscyluje wokół zera
d) najczęściej sygnały kupna lub sprzedaży określa się w oparciu o linie wykupienia 70, wyprzedania 30.

24. Model Sharpa:
a) pozwala oszacować ryzyko niesystematyczne portfela pap. Wart.
b) jest metodą wyceny portfela pap. wart.
c) upraszcza teorię portfela Markowitza
d) przedstawia zależność st. zwr. akcji od stop zwrotu indeksu rynku

25. Rynek kapitałowy jest efektywny w sensie informacyjnym jeśli:
a) kapitał trafia do firm posiadających najlepsze możliwości inwestycyjne
b) koszty transakcji są niskie
c) ceny pap. wart. zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość
d) istnieje możliwość natychmiastowego zawierania transakcji kupna i sprzedaży

26. Linia charakterystyczna:
a) wszystkie poprawne
b) przestawia zmiany udziałów poszczególnych walorów w portfelu
c) współczynnik kierunkowy linii charakterystycznej dla współczynnika BETA
d) przedstawia związek pomiędzy stopą zwrotu akcji danej firmy i stopą zwrotu z portfela rynkowego


27. W odniesieniu do oscylatorów:
a) obszar wykupienia znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatora
b) występują tylko obszary wykupu i wysprzedaży
c) sygnałem kupna jest przecięcie od góry ......poz wyprzedania
d) obszar wyprzedania znajduje się poniżej dolnego zakresu wahań oscylatora

28. W przypadku portfela z wielu walorów
a) suma wag wszystkich walorów =1
b) wagi poszczególnych walorow mogą być dodtnie
c) wagi poszczególnych walorow mogą być ujemne
d) suma wag <1 ale dodatnia
e) suma wag>1

29. Kowariancja st zwrotu akcji z nia sama:
a) wariancji stopy zwrotu z tej akcji

30. Takie jak 29 w drugim teście tylko kowariancja = -0.05
a)oczekiwana stopa zwrotu= 7.5% wariancja = 0.1

 
 PostWysłany: Śro 20:05, 04 Lip 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

Odpowiedzi do w/w pytań

[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

Chyba są zaznaczone na czerwono. Nie daję głowy za pytania i odpowiedzi - przyszły do mnie drogą elektroniczną więc tak samo dzielę się z Wami. A nóż siądą. Pozdrawiam


Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Pon 17:48, 09 Lip 2007 

kaśka
Gość


 
 
 

testy

Marcin proszę wrzuć testy ktore masz na skrzynce na strone Exclamation Exclamation Exclamation

 
 PostWysłany: Pon 18:14, 09 Lip 2007 

Gość 
 
 

Hej:) Jak się uczycie na ten egzamin??? Jak i czego się uczyć??

 
 PostWysłany: Pon 18:14, 09 Lip 2007 

Gość 
 
 

Na ile te pytania są pewne??

 
 PostWysłany: Pon 19:23, 09 Lip 2007 

Gość 
 
 

Nigdy nie ma pewnosci,ze beda akurat te pytania!!!ale jak mielismy z nim rynki kapitalowe to 3/4 pytan,to wlasnie bylo z tych.Ale ktos tez mowil,ze on nie daje tych testow.Wiec chodza juz rozne wersje!!!

 
 PostWysłany: Wto 10:40, 10 Lip 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

Re: testy

kaśka napisał:
Marcin proszę wrzuć testy ktore masz na skrzynce na strone Exclamation Exclamation Exclamation


zgodnie z życzeniem Mademoiselle Rolling Eyes :

[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

Dostałem te pytanka na maila więc zgodnie z prośbą dzielę się z Wami. Mam ogromną nadzieję, że przydadzą się. Ale szczerze powiedziawszy w porównaniu z polityką monetarną tutaj wiadomo czego się uczyć - no i język mniej chiński niż w zeszłym przypadku - nieprawdaż? Może uda nam się pokonać ostatni checkpoint i Wakaaaacje znów będą wakacje - na pewno mam racje Very Happy Wakacje będą znów!!!


Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Wto 11:18, 10 Lip 2007 

Gość 
 
 

WIELKIE DIĘKI DOBRY CZŁOWIEKU Very Happy

 
 PostWysłany: Wto 20:58, 10 Lip 2007 

Gość 
 
 

co do tych testow ktore teraz zostaly zamieszczone po setce tych pytan jest...to sluchajcie Marcin zapomnial dodac co jest WAZNE !!! te pytania w czesci tylko dotycza zarzadzania portfelem inwestycyjnym....reszta to rynki finansowe ...jesli ktos mial z raganiewiczem na licencjacie ten przedmiot to wie o czym mowie....tak ze uwazajcie i nie uczcie sie wszystkiego POWTARZAM TYLKO CZESC Z NICH JEST DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO ponadto nie recze za odpowiedzi ktore sa zaznaczonwe wiec trzeba sobie samemu sprawdzic czy dobrze pozaznaczane !!!!!!!!!

 
 PostWysłany: Śro 17:59, 11 Lip 2007 

Marcin B
Gość


 
 
 

Tak jest - tylko część jest nam potrzebna a zapomnialem o tym napisać z tego względu że miałem niezły zapiernicz jak umieszczałem to na forum i mi sie zapomniało a oczywiście w mailu proszono bym to napisał. Przepraszam i dziękuję za dopowiedzenie. Pozdrawiam i ide dalej się uczyć portfeli ... szkoda że nie mamy cwiczen praktycznych Razz puścili bysmy jaką spółe z torbami to bysmy sie szybciej nauczyli hahahahaha

 
 PostWysłany: Śro 19:44, 11 Lip 2007 

Marcin B
Gość


 
 
 

Wiem, wiem jestem adminem tego forum, powinienem tu pilnować pożądku i wooogóle, ale te portfele zmuszają mnie do wypowiedzenia jednego wielkiego JA PIERDOLĘ!!!!!! Jakoś nie mogę pojąć tego wszystkiego !!!!! Ma ktoś jakiś sposób na nauczenie się tego ?? Ludzie ratujcie

 
 PostWysłany: Śro 21:13, 11 Lip 2007 

Gość 
 
 

Mam prosble,gdyby ktos byl pewien jakiejs odpowiedzi,to prosze zamieszcie to na forum-zawsze bedzie nam latwiej sie nauczyc!!!

 
 PostWysłany: Czw 21:59, 12 Lip 2007 

Marcin B
Gość


 
 
 

Odpowiedzi

Wydaje mi się, że zdecydowana większość odpowiedzi w tych dwóch testach po 30 pytań ma zaznaczone dobre odpowiedzi. Może nie jest to 100%, ale wydaje mi się, że wystarczająco dużo żeby zdać. Nie wiem jak wy, ale ja liczę praktycznie tylko na te testy hihi. Zobaczymy czy urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą Razz

 
 PostWysłany: Pią 10:57, 13 Lip 2007 

Gość 
 
 

Tak się zastanawiam czy ktoś czytał książkę zadaną przez pana R.? Smile

 
 Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna -> EGZAMINY I ZALICZENIA
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Skocz do:  

 Opcje
 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Idź do strony 1, 2, 3  Następny 
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wyświetl posty z ostatnich:   
 


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Illusion template v.1.0.2 © Jasidog.com
Powered by phpbb, copyright the phpbb group Template by jasidog.com
Regulamin